Administration

Branchen administration dækker primært over forskellige kontoropgaver. Det er meget forskellige stillinger, der findes i branchen, og der er rig mulighed for at prøve forskellige arbejdsområder. De fleste administrative stillinger kræver en kontoruddannelse. Stillingerne i branchen er ofte bundet til et skrivebord samt foregår på et kontor eller i kontormiljø, og man har rig mulighed for at skabe relationer til sine nærmeste kollegaer. Der er forskel på almen administration og offentlig administration, og de forskellige brancher kan sagtens have forskellige kvalifikations- og uddannelseskrav til medarbejderne i deres administrations afdeling.
Administration Icon

Hvad er administration?

Man finder jobs inden for administration hos mange forskellige virksomheder og på tværs af brancher. Det skyldes at alle firmaer, foreninger og organisationer har administrative opgaver at varetage. Det gælder altså lige fra en-mands-virksomheder, til store aktieselskaber, internationale organisationer samt i det offentlige.

I administrationsbranchen arbejder man med administrative opgaver såsom:

  • Regnskab

  • Sekretæropgaver

  • At bogføre

Ydermere arbejder man ofte med mennesker og med opgaver, der omhandler andre personer i virksomheden, foreningen eller organisationen.

Nogle af de opgaver, der findes, i administration kan være planlægningsopgaver til forskellige projekter eller begivenheder, udviklingsopgaver om virksomheden, personer eller produkter samt driftsopgaver, der er vigtige i den daglige og fremtidige drift af firmaet.

Administration kan være meget forskelligt virksomhederne imellem, hvor nogle administrative opgaver er styret af regler og lovgivninger, mens andre blot handler om at sikre en sikker og konstant drift af virksomheden, foreningen eller organisationen.

Ledere, sekretærer og mange andre arbejder med virksomhedernes organisation og opbygning samt den daglige arbejdsgang, mens der også er opgaver som at ansætte og videreuddanne og oplære personale, tilrettelæggelse af den daglige drift herunder produktion og udførelse af arbejdsopgaver samt rapportering og meget andet. De forskellige jobs inden for administration findes i næsten alle brancher og sektorer, og det er disse, der har det fulde overblik over virksomheden. HR og personaleadministration, revision, rådgivning, juridisk bistand og meget andet er en stor del af det administrative arbejde.

 

Specialisering inden for administration

Der findes mange forskellige områder, hvor man kan beskæftige og specialisere sig, når man arbejder med administrativt arbejde. Dette kan for eksempel være under HR, der står for Human Resource.

Her arbejder man blandt andet med rekruttering og administration af menneskerne i en virksomhed. Fokusset ligger her på menneskelig kontakt, og det er denne del af administrationen, som medarbejdere går til, hvis de har problemer eller andre inputs, der er relevante for virksomhedens daglige gang.

Man kan også arbejde med velfærd, hvor man ofte arbejder på sygehuse eller andre offentlige institutioner, herunder kommunerne, hvor fokusset er på at skabe og formidle kontakt mellem for eksempel læger og patienter. Man arbejder også med kommunikationen mellem sygehusene, lægerne og patienter samt andre offentlige institutioner.

Beskæftigelsesindsats styres også af administration, hvor en del af arbejdet foregår i kommunerne og i jobcentrene, hvor man skal have stor menneskeviden samt forståelse for menneskers tankegang og situation.

Yderligere kan man arbejde med administration i forhold til uddannelses- og erhvervsvejledning, hvor man fokuserer på uddannelsen af borgerne samt at få mennesker ført hensigtsmæssigt rundt i systemet.

Arbejder man med økonomi, er fokusset på finansiering, regnskab og bogholderi. Dette er administrative opgaver, der både findes i den offentlige og private sektor og er en stor del af virksomhedernes dagligdag. Det er her, at man sikrer, at hele virksomheden eller institutionen er på rette kurs og følger de budgetter, planer og lignende, der er sat op for virksomheden eller sektoren.

I den offentlige sektor kan man arbejde med skatter og afgifter, hvor man har stor viden om både tal, økonomi og lovgivning på skatteområdet, og ens opgaver kan for eksempel være at gennemgå regnskaber og rapporter samt se på tal inden for skat og udvikling.

Fælles for alle de forskellige områder er, at de kræver et stort overblik, samt at man skal have øje for de regler og lovgivninger, der findes, mens man er præcis og direkte i de opgaver, som man udfører. Der er menneskelig kontakt i mange af stillingerne, hvilket også kræver, at man har forståelse og empati for sine medmennesker.

En vigtig del af det administrative arbejde er, at man har viden - enten i begrænset eller stort omfang afhængigt af sit område - om jura, økonomi og organisation, for at man kan løse de administrative opgaver, der bliver sat. Dette kan være alt fra at træffe beslutninger, udvikle ideer og produkter, analysere og vurdere sager samt tage ansvar for alt det ovenstående.

 

Hvordan foregår administration i det offentlige?

Arbejder man med administration i det offentlige, opnår man stor viden om alt fra finansiering, politik, bureaukrati samt de forskellige metoder og teorier, der er nødvendige for at få en stor sektor til at fungere for både offentligt ansatte og borgere.

Især i den offentlige sektor er administration en stor del af den daglige drift af vores samfund. Det betyder også, at man støder på administration i næsten alle afdelinger af det offentlige rundt om i landet. Det berører alt fra uddannelse, sundhedsvæsen, arbejdssøgning til familielivet, sport, samfundsgrupper og meget andet.

Det handler derfor også om sociale- og politiske forhold, der indebærer, hvordan vi kommunikerer og færdes med hinanden. Hele vores hverdag er bygget op omkring nogle af de vigtige opgaver, som man har i den offentlige administration og forvaltning.

I den offentlige sektor er administrationen delt op i tre forskellige niveauer, der hver især løser forskellige opgaver for samfundet.

  1. Staten - det er administration på nationalt plan.

  2. Regionerne - de fem regioner har administration på regionalt plan.

  3. Kommunerne - de forskellige kommuner har administration på lokalt plan.

Opgaverne bliver styret og uddelt af Folketinget, som selv styrer de forskellige direktorater, ministerier og styrelser.

Statens administrative opgaver dækker hovedsageligt de forskellige sociale sikringsordninger. Herunder har vi dagpenge, SU, AMB og meget mere. Herunder finder man også de forskellige ungdomsuddannelser som for eksempel gymnasierne. Derudover styrer de dele af vejnettet, der ikke styres af kommunerne. For eksempel de store broer og motorvejene.

Det er regionerne, der administrerer driften af sygehusene og de dele, der ligger under. Dette er for eksempel speciallægerne, psykiatrien og andre dele. Det er også regionerne, der tager opgaverne, der fokuserer på det sociale områder samt udviklingsplanerne i regionen. Dette kan for eksempel i forhold til miljøet og naturen, de forskellige institutioner, udsatte grupper, uddannelse, trafik og meget andet.

De administrative opgaver, som tilhører kommunerne, er de mindre dele af uddannelses- og sundhedsvæsnet. Dette er for eksempel folkeskolerne og de forskellige pasningstilbud som børnehaver, fritidshjem og vuggestuer. Det er også dem, der har det administrative ansvar omkring direkte skatter, kontrol af miljø og ældreområdet.

Andre dele som kommunerne selv administrerer er brandvæsnet, børnetandplejen og administration og integration af flygtninge og asylansøgere. Nogle af disse dele bliver dog også styret sammen med regionerne og Staten.